услуги

логистика

Интегрирани логистични услуги, от които се нуждае бизнеса:

планиране на материалните и стокови потоци, методите на транспортиране; подготовка за придвижване, документална обработка, информационно осигуряване; транспортиране; управление на складовите запаси и складов капацитет; консолидиране/разделяне на пратки, пакетиране, етикиране, качествен контрол; доставка до краен получател; съвременни технологични и софтуерни решения.

Гарантирана сигурност в обработката и управлението.

Бързина и своевременност!