товари

опасни товари

Превозите на опасни товари подлежат на регулация съгласно Международната Конвенция за шосеен превоз на опасни товари – ADR.

Естеството на опасните товари изисква спазването на точно определени условия, касаещи начина им на опаковане, товарене/разтоварване, подреждане и транспортиране.

Автомобилите трябва да са лицензирани и оборудвани за превоз на опасни товари.

Шофьорите задължително преминават специално обучение и лицензиране за извършване на превози по ADR.