подкрепа от европейски съюз

Проект: BG16RFOP002-2.073-2841

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Наименование на програмата: Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

Наименование на приоритетната ос: Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”

Наименование на процедурата: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Цел на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Индикатори: Брой предприятия, които не са в ликвидация 3 месеца след изпълнение на проекта

Проект: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултат: Постигане на положителен ефект по отношение на Сметка БГ ЕООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. В резултат от изпълнението на проекта се очаква Сметка БГ ЕООД да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Обща стойност: 10 000 лева, от които 8 500 лева европейско финансиране и 1 500 лева национално финансиране.

Бенефициент: Сметка БГ ЕООД
Административен адрес: Русе, Васил Петлешков, номер 31, офис 3
Адрес на изпълнение на проекта: Русе, Васил Петлешков, 25
ЕИК: 202273900

Процент на съфинансиране: 0 %
Максимален интензитет на безвъзмездната помощ: 100 %


Начало: 06.07.2020 г.
Край: 06.10.2020 г.

Kundenlogin

Bald alle unsere Kunden und werden unsere spezielle Plattform nutzen, die Tausende von Möglichkeiten bietet

clients.interfreight.com

ZUM ORT

Karriere

Wenn Sie hier sind, um die Möglichkeiten zu erkunden, Teil des Teams zu werden, besuchen Sie unsere Karriereplattform mit offenen Stellen.

careers.interfreight.com

ZU KARRIERE